Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van het internetforum op https://praatmee.planaday.nl, maar kunnen dat op een dag wel zijn. In dat geval moet je, om het forum te kunnen gebruiken, akkoord gaan met deze voorwaarden met Planaday, het bedrijf dat het forum beheert.

Het bedrijf kan andere producten en diensten aanbieden, onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van het forum.

Ga naar:

Belangrijke termen

Deze voorwaarden bevatten een aantal belangrijke bepalingen die van invloed zijn op je rechten en verantwoordelijkheden, zoals de disclaimers in Disclaimers, beperkingen van de aansprakelijkheid van het bedrijf jegens jou in Beperkingen van de aansprakelijkheid, je instemming om het bedrijf te dekken voor schade veroorzaakt door jouw misbruik van het forum in Verantwoordelijkheid voor je gebruik en je instemming om geschillen te arbitreren in Geschillen.

Je toestemming om het forum te gebruiken

Het bedrijf geeft je toestemming om het forum te gebruiken onder deze voorwaarden. Iedereen moet akkoord gaan met deze voorwaarden om het forum te kunnen gebruiken.

Voorwaarden voor gebruik van het forum

Je toestemming om het forum te gebruiken is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je moet minimaal dertien jaar oud zijn.

 2. Je mag het forum niet meer gebruiken als het bedrijf rechtstreeks contact met je opneemt om te zeggen dat dat niet meer mag.

 3. Je moet het forum gebruiken in overeenstemming met Aanvaardbaar gebruik en Contentnormen.

Aanvaardbaar gebruik

 1. Je mag de wet niet overtreden via het forum.

 2. Je mag het account van een ander op het forum niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder diens specifieke toestemming.

 3. Je mag geen gebruikersnamen of andere unieke identificaties op het forum kopen, verkopen of anderszins verhandelen.

 4. Je mag geen advertenties, kettingbrieven of andere verzoeken sturen via het forum, of het forum gebruiken om adressen of andere persoonsgegevens te verzamelen voor commerciële mailinglijsten of databases.

 5. Je mag de toegang tot het forum niet automatiseren, of het forum monitoren, zoals met een webcrawler, browser plug-in of add-on of ander computerprogramma’s die geen webbrowser zijn. Je kunt het forum crawlen om het te indexeren voor een openbare zoekmachine, als je die beheert.

 6. Je mag het forum niet gebruiken om e-mail te sturen naar distributielijsten, nieuwsgroepen of groeps-e-mailaliassen.

 7. Je mag niet ten onrechte suggereren dat je verbonden bent aan of onderschreven wordt door het bedrijf.

 8. Je mag op andere webpagina’s geen hyperlink plaatsen naar afbeeldingen of andere niet-hypertekstuele content op het forum.

 9. Je mag geen aanduidingen van eigendomsrechten verwijderen uit materialen die je van het forum downloadt.

 10. Je mag delen van het forum niet op andere websites weergeven met een zogenaamde iframe.

 11. Je mag beveiligings- of toegangsbeperkingen van het forum niet uitschakelen, vermijden of omzeilen.

 12. Je mag de infrastructuur van het forum niet belasten met een onredelijke hoeveelheid verzoeken of verzoeken die bedoeld zijn om de informatiesystemen die aan het forum ten grondslag liggen onredelijk te belasten.

 13. Je mag je via het forum niet voordoen als iemand anders.

 14. Je mag niemand aanmoedigen of helpen deze voorwaarden te schenden.

Contentnormen

 1. Je mag geen content naar het forum sturen die illegaal, aanstootgevend of anderszins schadelijk is voor anderen. Hieronder valt ook content die intimiderend, ongepast, beledigend of haatdragend is.

 2. Je mag geen content naar het forum sturen die de wet overtreedt, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, de privacy van anderen schendt of in strijd is met overeenkomsten die je met anderen hebt.

 3. Je mag geen content naar het forum sturen die kwaadaardige computercode bevat, zoals computervirussen of spyware.

 4. Je mag geen content naar het forum sturen als slechts een plaatsaanduiding om een bepaald adres, gebruikersnaam of andere unieke identificatie vast te houden.

 5. Je mag het forum niet gebruiken om informatie openbaar te maken waarvoor je dat recht niet hebt, zoals vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van anderen.

Handhaving

Het bedrijf kan overtredingen van deze voorwaarden onderzoeken en vervolgen voor zover toegestaan door de wet. Het bedrijf kan wetshandhavingsinstanties in kennis stellen en met hen samenwerken bij het vervolgen van overtredingen van de wet en deze voorwaarden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om content op het forum om welke reden dan ook te wijzigen, redigeren en verwijderen. Als je denkt dat iemand content op het forum heeft geplaatst in strijd met deze voorwaarden, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Je account

Je moet een account maken en je aanmelden om bepaalde functies van het forum te kunnen gebruiken.

Om een account te maken, moet je enkele gegevens over jezelf verstrekken. Als je een account aanmaakt, ga je ermee akkoord om minimaal een geldig e-mailadres op te geven en dat adres actueel te houden. Je kunt je account op elk moment sluiten door een e-mail te sturen naar support@planaday.nl.

Je gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle acties die worden ondernomen met je account, ongeacht of je hiervoor toestemming hebt gegeven of niet, totdat je je account sluit of het bedrijf in kennis stelt dat je account is gecompromitteerd. Je gaat ermee akkoord om het bedrijf onmiddellijk in kennis te stellen als je vermoedt dat je account is gecompromitteerd. Je gaat ermee akkoord een veilig wachtwoord voor je account te kiezen en dit geheim te houden.

Het bedrijf kan je account op het forum beperken, schorsen of sluiten in overeenstemming met zijn beleid voor het afhandelen van auteursrecht gerelateerde verwijderingsverzoeken, of als het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat je regels in deze voorwaarden hebt overtreden.

Je content

Niets in deze voorwaarden geeft het bedrijf eigendomsrechten op intellectuele eigendommen die je deelt met het forum, zoals je accountgegevens, berichten of andere content die je naar het forum stuurt. Niets in deze voorwaarden geeft je eigendomsrechten op intellectuele eigendommen van het bedrijf.

Tussen jou en het bedrijf geldt dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de content die je op het forum plaatst. Je gaat ermee akkoord niet ten onrechte te suggereren dat content die je naar het forum stuurt, is gesponsord of goedgekeurd door het bedrijf. Deze voorwaarden verplichten het bedrijf niet om kopieën van de content die je stuurt op te slaan, te onderhouden, te verstrekken of te wijzigen.

Content die je naar het forum stuurt, is van jou en jij bepaalt welke toestemming je anderen daarvoor geeft. Minimaal echter geef je het bedrijf een licentie om content die je naar het forum stuurt te verstrekken aan andere gebruikers van het forum. Die speciale licentie staat het bedrijf toe om content die je naar het forum stuurt te kopiëren, te publiceren en te analyseren.

Wanneer door jou gestuurde content wordt verwijderd van het forum, door jou of door het bedrijf, eindigt de speciale licentie van het bedrijf wanneer de laatste kopie verdwijnt uit de back-ups, caches en andere systemen van het bedrijf. Andere licenties die je toepast op content die je stuurt, zoals Creative Commons-licenties, kunnen blijven gelden nadat je content is verwijderd. Deze licenties kunnen anderen, of het bedrijf zelf, het recht geven om je content weer te delen via het forum.

Anderen die content ontvangen die jij naar het forum stuurt, kunnen de voorwaarden overtreden op basis waarvan jij je content in licentie geeft. Je gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens jou voor deze overtredingen of de gevolgen daarvan.

Je verantwoordelijkheid

Je gaat ermee akkoord om het bedrijf te vrijwaren van juridische vorderingen van anderen met betrekking tot overtredingen van deze voorwaarden door jou of door anderen die je account op het forum gebruiken. Zowel jij als het bedrijf gaan ermee akkoord om de andere partij zo snel mogelijk in kennis te stellen van alle juridische vorderingen waarvoor je het bedrijf mogelijk moet vrijwaren. Als het bedrijf je niet onmiddellijk in kennis stelt van een juridische vordering, hoef je het bedrijf niet te vergoeden voor schade die je had kunnen afweren of beperken met een snelle kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat je het bedrijf de controle geeft over onderzoek, verdediging en schikking van juridische vorderingen waarvoor je het bedrijf zou moeten vrijwaren en dat je meewerkt aan deze inspanningen. Het bedrijf gaat ermee akkoord om niet in te stemmen met een schikking die schuld erkent voor jou of die jou verplichtingen oplegt zonder jouw voorafgaande toestemming.

Disclaimers

Je accepteert alle risico’s van het gebruik van het forum en de content op het forum. Voor zover toegestaan door de wet, leveren het bedrijf en zijn leveranciers het forum in de huidige staat, zonder enige garantie.

Het forum kan hyperlinks plaatsen naar forums en diensten van anderen en deze integreren. Het bedrijf geeft geen garantie voor diensten die door anderen worden uitgevoerd of eventuele content die zij verstrekken. Op het gebruik van diensten die door anderen worden uitgevoerd, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn tussen jou en degene die de dienst uitvoert.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Het bedrijf noch zijn leveranciers zijn jegens jou aansprakelijk voor contractbreukschade die hun personeel redelijkerwijs niet had kunnen voorzien toen je akkoord ging met deze voorwaarden.

Voor zover toegestaan door de wet, is de totale aansprakelijkheid jegens jou voor vorderingen van welke aard dan ook die verband houden met het forum of de content op het forum beperkt tot € 50,

Feedback

Het bedrijf verwelkomt je feedback en suggesties voor het forum. Zie het hoofdstuk Contact hieronder voor manieren om met ons in contact te komen.

Je gaat ermee akkoord dat het bedrijf vrij is om te handelen op basis van feedback en suggesties die je geeft en dat het bedrijf je niet hoeft te melden dat je feedback is gebruikt, je niet om toestemming hoeft te vragen om het te gebruiken en je niet hoeft te betalen. Je gaat ermee akkoord om geen feedback of suggesties te geven waarvan je denkt dat deze vertrouwelijk of beschermd eigendom zijn, voor jou of voor anderen.

Beëindiging

Zowel jij als het bedrijf kunnen de in deze voorwaarden beschreven overeenkomst op elk moment beëindigen. Wanneer onze overeenkomst eindigt, eindigt ook je toestemming om het forum te gebruiken.

De volgende bepalingen blijven van kracht na afloop van onze overeenkomst: Je content, Feedback, Je verantwoordelijkheid, Disclaimers, Beperkingen van de aansprakelijkheid, en Algemene voorwaarden.

Geschillen

Het nederlands recht is van toepassing op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of je gebruik van het forum.

Jij en het bedrijf komen overeen om gerechtelijke bevelen met betrekking tot deze voorwaarden alleen te verzoeken bij een staats rechtbank in Haarlem. Noch jij, noch het bedrijf zal bezwaar maken tegen de rechtsbevoegdheid, het forum of de locatie van deze rechtbanken.

Elke arbitrage-uitspraak omvat de kosten van de arbitrage, redelijke advocatenkosten en redelijke getuigenkosten. Jij en het bedrijf kunnen arbitragezaken starten bij elke bevoegde rechtbank.

Algemene voorwaarden

Als een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar is zoals die geschreven is, maar gewijzigd zou kunnen worden om die afdwingbaar te maken, dan moet die bepaling worden gewijzigd in de minimale mate die nodig is om die afdwingbaar te maken. Anders moet die bepaling worden geschrapt.

Je mag je overeenkomst met het bedrijf niet overdragen. Het bedrijf kan je overeenkomst overdragen aan een gelieerde onderneming van het bedrijf, een ander bedrijf dat de controle over het bedrijf verkrijgt of een ander bedrijf dat activa van het bedrijf koopt die gerelateerd zijn aan het forum. Pogingen tot overdracht in strijd met deze voorwaarden hebben geen rechtskracht.

Noch de uitoefening van enig recht onder deze Overeenkomst, noch enig afzien van rechten betreffende enige overtreding van deze Overeenkomst, dient te worden opgevat als afzien van rechten betreffende enige andere overtreding van deze Overeenkomst.

Deze voorwaarden belichamen alle voorwaarden van de overeenkomst tussen jou en het bedrijf betreffende het gebruik van het forum. Deze voorwaarden vervangen volledig alle andere overeenkomsten over je gebruik van het forum, al dan niet schriftelijk.

Contact

Je kunt het bedrijf in kennis stellen onder deze voorwaarden en vragen sturen naar support@planaday.nl.

Het bedrijf kan je onder deze voorwaarden in kennis stellen via het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor je account op het forum, of door een bericht te plaatsen op de startpagina van het forum of op je accountpagina.

Wijzigingen

Het bedrijf heeft deze voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op 30/10/2023 en kan deze voorwaarden opnieuw bijwerken. Het bedrijf zal alle updates op het forum plaatsen. Voor updates die wezenlijke wijzigingen bevatten, gaat het bedrijf ermee akkoord om je een e-mail te sturen als je een account hebt gemaakt en een geldig e-mailadres hebt opgegeven. Het bedrijf kan ook updates aankondigen door middel van speciale berichten of waarschuwingen op het forum.

Zodra je bericht krijgt over een update van deze voorwaarden, moet je akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden om het forum te kunnen blijven gebruiken.